Våra tjänster 
Våra tjänster är inom tre områden:


LOGISTIK


Flödesanalyser

En flödesanalys kartlägger hela flödet inom och mellan företagen. Utifrån
analysens resultat kan man bedöma var flödeskedjan är mindre effektiv och
var den fungerar bra.


Trafikanalyser

En trafikanalys kartlägger godsflödet mellan givna relationer. Analysen
redovisar bland annat transporterade mängder gods, antal fordon,
fyllnadsgrad, miljöbelastning eller utfört transportarbete. Analysen
belyser hur effektivt ett transportupplägg är eller hur effektivt en
transportflotta fungerar.


Fraktanalyser

En fraktanalys undersöker om prisnivån på inköpt transporttjänst står
i rimlig proportion till erhållen tjänst. Analysen kan göras på enskild
trafikrelation eller på företagets totala trafik.


REGLERNA OM TRANSPORT AV FARLIGT GODS

 


Rådgivning inom transport av farligt gods för alla transportslag

De lagar och regler som reglerar transporter av farligt gods är komplicerade
och inte alla gånger så lätta att tolka. I den svenska lagstiftningen finns
det en lag och förordning som på ett övergripande sätt anger vad som gäller.
För respektive transportslag finns det sedan separata regelverk, se nedan.

I dagens moderna (multimodala) logistikflöde sker ofta en förflyttning av
godset med flera olika transportslag. Då gäller respektive regelverk för var
del av transporten vilket kan göra det hela rätt komplicerat.

Vi erbjuder rådgivning i frågor om farligt gods.

Nu gällande lagar och regelverk är:
Lagen om transport av farlig gods = Alla transportslag
Förordningen om transport av farligt gods = Alla transportslag
ADR/ADR-S = Biltransporter
RID/RID-S = Järnvägstransporter
IMDG = Sjötransporter
ICAO-TI/DGR = Lufttransporter


Komplett säkerhetsrådgivning inom alla transportslag

LogistikKonsult AB erbjuder tjänsten som inhyrd säkerhetsrådgivare.

Enligt ett EG-direktiv från 1996 ska alla företag och organisationer som
är avsändare av eller transporterar farligt gods ha en säkerhetsrådgivare.
Denna ska verka för höjd kvalitet inom företaget på hanteringen av farligt
gods.

Ett företag kan antingen utbilda egen personal eller köpa tjänsten från
extern expert. För att bli Säkerhetsrådgivare krävs att man genomför och
blir godkänd i ett prov som arrangeras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Säkerhetsrådgivaren ansvarar under företagsledningens ansvar för att
arbetet med transport av farligt gods genomförs enligt gällande
bestämmelser. Detta sker genom bland annat rådgivning, instruktioner,
kontroller och rapporter.


Utarbetande av instruktioner för en säker farligt gods hantering

Uppdaterade och korrekta rutiner och underlag är en förutsättning för
en korrekt hantering av farligt gods. Se till att er personal gör rätt då
de skickar iväg eller transporterar farligt gods.

LogistikKonsult AB kontrollerar och skapar rutiner för farligt gods.


Utvärdering av verksamhet med hänsyn till farligt gods transporter

LogistikKonsult AB genomför en kartläggning och analys av företagets hantering av eventuellt farligt gods. Analysen kan sedan vara till grund
för företagets säkerhetsrådgivare för att höja kvaliteten på farligt gods
hanteringen.


UTBILDNING
LogistikKonsult AB genomför främst företagsinterna utbildningar.


Utbildning i grundläggande logistik

Logistiken är en viktig del i ett företag för att nå en bra lönsamhet.
För att nå ett effektivt materialflöde ställs krav på styrningen av flödet
och den fysiska hanteringen av flödet.

LogistikKonsult ABs grundutbildning i logistik bygger på de tre stegen
flödesanalys, nyckeltal och lönsamhet.


Utbildning i transportlogistik

En del i logistiken är transporterna, eller den externa logistiken.
Detta är ett område som i många företag är mindre väl utvecklat än den
interna logistiken.

I LogistikKonsult ABs utbildning i transportlogistik behandlas områdena fraktberäkning, transportmetoder, internationella transporter, transporter
och miljö, incoterms, kapitalkostnad under transport, TPL-4PL och
transportkvalitet.


Allmän Farligt gods utbildning enligt ADR kapitel 1.3

Enligt reglerna om transport av farligt gods för biltransporter, ADR,
ska all personal vars arbetsområde omfattar transport av farligt
gods ha en utbildning och kunnande som motsvarar deras arbets-
och ansvarsområden. Utbildningen ska innehålla följande moment:

 • allmän utbildning - grunderna i bestämmelserna
 • funktionsspecifik utbildning - detaljerad utbildning i moment som
  motsvarar deras arbets- och ansvarsområden
 • säkerhetsutbildning - kunskap om risker och nödåtgärder för de
  specifika ämnen som hanteras
 • LogistikKonsult AB erbjuder allmän farligt gods utbildning.


Chaufförsutbildning enligt ADR kapitel 8.2

Det ställs speciella krav på chaufförer som transporterar farligt gods. 
Vid all transport över värdeberäknad mängd krävs att chauffören har genomgått en utbildning och erhållit ett ADR-intyg. Intyget utfärdas av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ADR-intyget är giltigt i fem år. Föraren måste förnya intyget genom att
delta i en repetitionsutbildning innan intygets tidsperiod löper ut.

Utbildningen finns som förstagångsutbildning och som repetitionsutbildning.

Utbildningen finns dessutom i fyra olika alternativ. De är:

 • grundläggande utbildning
 • klass 1
 • klass 7
 • tank

LogistikKonsult AB erbjuder utbildning för att erhålla ADR-intyg för alla fyra utbildningsalternativen.


Utbildning till säkerhetsrådgivare

Alla företag och organisationer som är avsändare av eller transporterar
farligt gods ska ha en Säkerhetsrådgivare. Denna ska verka för höjd
kvalitet inom företaget på hanteringen av farligt gods.

För att bli Säkerhetsrådgivare krävs att man genomför och blir godkänd i
ett prov som arrangeras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Godkänd Säkerhetsrådgivare erhåller ett intyg. Intyget måste förnyas vart femte år.

LogistikKonsult AB erbjuder utbildning till Säkerhetsrådgivare.