Välkommen tillLogistikKonsult AB är ett konsultföretag med specialkompetens inom två områden:
Styrning av materialflöden
Regler vid transport av farligt gods